Eurooppalainen nuorisokortti - Ajankohtaista

24.03.2017: Hae mukaan opintomatkalle Ahvenanmaalle toukokuussa

Millaisilla keinoilla voisimme kasvattaa nuorten roolia rauhanrakentamisessa ja konfliktien ehkäisemisessä? Kokoamme nuoret, rauha ja turvallisuus teeman ympärille nuoria Pohjoismaista ja Baltiasta verkostoitumaan sekä jakamaan parhaita käytäntöjä miten nuorten osallisuutta voidaan lisätä.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Eurooppalainen nuorisokortti kokoavat delegaation teemasta kiinnostuneita Suomessa asuvia nuoria kolmen päivän pituiselle opintomatkalle Ahvenanmaalle 11.-13.5.2017. Matkan aikana verkostoidutaan naapurimaista saapuvien nuorten kanssa, sekä mm. vieraillaan rauhaninstituutissa ja tutustutaan Ahvenanmaan historiaan.

Hakuohjeet:  

Vaatimukset hakijalle:

- 18-30-vuotias
- sujuva englanninkielen taito
- kiinnostunut Nuoret, rauha ja turvallisuus –teemasta sekä Pohjoismaisesta yhteistyöstä
- pystyy matkustamaan Ahvenanmaalle 11.-13.5. välisenä aikana 
 
Hae mukaan laittamalla enintään 2-sivuinen hakemus ja CV osoitteeseen eycfinland(at)alli.fi maanantaihin 17.4.2017 klo 23:59 mennessä.  Nimeä hakemuksesi ja laita sähköpostin aihekenttään ”Hakemus Åland Oma nimi”
Painotamme valinnassamme teeman tuntemusta sekä kiinnostusta ja kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Järjestötausta ja/tai nuorten parissa toimiminen lasketaan eduksi. Myös YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus tunteminen ja teeman parissa toimiminen katsotaan eduksi. Hakemuksen voi lähettää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kirjoita mielellään mukaan jos voit jakaa tietoja tai taitoja workshopin aikana.
 
Valittujen henkilöiden matkat Helsingistä, majoitus ja ruokailuja korvataan.
-----------------------
  

Ansök för att komma med på en studieresa till Åland i maj

Hur kan vi öka ungas roll i fredsbyggande och att förebygga konflikter? Vi samlar unga från Norden och Baltikum runt temat unga, fred och säkerhet för att nätverka och dela erfarenheter om hur man kan öka de ungas deltagande. 
 
Finlands ungdomssamarbete – Allians rf och Europeiska ungdomskortet samlar en delegation av unga bosatta i Finland för att delta i en tre dagar lång studieresa till Åland 11-13.5. Under resan kommer deltagarna att nätverka med andra unga från grannländerna och bland annat besöka Ålands fredsinstitut och bekanta oss med Ålands historia.

Anvisningar för ansökning

Krav för att ansökande:

- 18-30 år gammal
- kunna flytande engelska
- intresse av Unga, fred och säkerhet –temat och Nordiskt samarbete
- kan resa till Åland mellan 11-13.5.
 
Skicka in en max. 2 sidor lång ansökning och CV till adressen eycfinland@alli.fi senast måndagen 17.4.2017 kl 23:59. Namnge din ansökning och ämnesfältet i e-postet ”Ansökning Åland Eget namn”
 
I valet av deltagare poängterar vi kännedom om temat samt intresse och erfarenhet från internationellt samarbete. Föreningsbakgrund och/eller att jobba med unga anses som en merit. Dessutom är kunskap om FN:s säkerhetsråds resolution 2250 Unga, fred och säkerhet och arbete med temat en förtjänst. Ansökningen kan skickas på finska, svenska eller engelska. Skriv gärna med ifall du kan bidra med något under workshoppen. 
 
Resorna från Helsingfors, boende och måltider täcks för dem som blir valda.  
---------------------- 

Apply to take part in a study trip to the Åland islands in May

How can we promote the role of young people in peace building and preventing conflicts? We will gather young people from the Nordics and Baltics around the theme of youth, peace and security to network and share best practices on how we can increase youth participation.
 
Finnish Youth Co-operation – Allianssi and European Youth Card Finland are gathering a delegation consisting of young people from Finland for a three day long study trip to the Åland islands 11-13 May 2017. During the visit we will strengthen networks between young persons from neighboring countries and visit for instance the Åland islands Peace institute and familiarize ourselves with the history of the Åland islands.

How to apply:

Apply to the programme by sending your application and CV to eycfinland@alli.fi by Monday 17th April 2017 23:59. Please name your application and put in the e-mail subject “Application Åland your own name”

Requirements of applicants 

- between 18 -30 years old
- fluent in English
- interested in the theme Youth, Peace and Security and Nordic cooperation
- is available to travel to the Åland islands between the 11th – 13th 
 
When choosing the participants, we stress the knowledge of the theme as well as interest and experience of international cooperation. An organizational background and/or working with youth are counted in favor of the applicant. Also knowing the UN Security Council resolution 2250 on Youth, peace and security and working with the theme is a merit. The application can be sent in Finnish, Swedish or English. Please specify if you can contribute with something in the workshop part of the programme. 
 
Travel from Helsinki, accommodation and meals are covered for the chosen participants.Takaisin